Bộ 64 手 thủ [11, 14] U+647D
25725.svg
Show stroke order phiếu, phiêu
 piāo,  biào,  biāo,  pāo,  piǎo
♦ (Động) Đánh, đập. ◇Tả truyện : Trường mộc chi tễ, vô bất phiếu dã , (Ai Công thập nhị niên ) Cây cao đổ xuống, không có gì là không bị đập phải. ◇Lí Thọ Khanh : Phiếu nghịch tử đầu (Ngũ viên xuy tiêu ) Đánh vào đầu nghịch tử.
♦ (Động) Rụng. § Trong kinh Thi có thơ Phiếu hữu mai mai rụng, nói về sự hôn nhân phải cập thời. Nay ta gọi con gái sắp lấy chồng là phiếu mai là vì cớ đó.
♦ (Động) Chằng, buộc. ◎Như: trác tử đích thối tông liễu, dụng thằng tử phiếu trụ ba , chân bàn lung lay rồi, lấy dây thừng chằng lại.
♦ (Động) Gắn bó, khăng khít. ◎Như: tha môn phiếu tại nhất khối nhi chúng nó khăng khít với nhau lắm.
♦ (Động) Khoác tay. ◎Như: tha lưỡng phiếu trứ cách bác tẩu hai người khoác tay nhau đi.
♦ (Động) Đấm vào ngực. ◇Thi Kinh : Tĩnh ngôn tư chi, Ngụ tích hữu phiếu , (Bội phong , Bách chu ) Lặng yên suy nghĩ, Khi thức dậy, (em) tự đấm ngực (vì khổ hận).
♦ Một âm là phiêu. (Động) Vẫy. ◇Mạnh Tử : Phiêu sứ giả xuất chư đại môn chi ngoại 使 (Vạn Chương hạ ) Vẫy sứ giả ra ngoài cửa cái.
♦ (Động) Vứt bỏ. ◇Công Dương truyện : Tào Tử phiêu kiếm nhi khứ chi (Trang công thập tam niên ) Tào Tử vứt kiếm mà đi.
♦ (Hình) Xa tít mù, cao ngất.