Bộ 72 日 nhật [6, 10] U+6641
26177.svg
Show stroke order triều
 cháo
♦ (Danh) Dạng chữ cổ của .
♦ (Danh) Họ Triều.
♦ (Danh) Cũng như .