Bộ 72 日 nhật [6, 10] U+664A
Show stroke order chí
 zhǐ
♦ (Hình) Lớn.
♦ (Hình) Sáng.