Bộ 75 木 mộc [4, 8] U+676A
Show stroke order diểu
 miǎo
♦ (Danh) Ngọn cây. ◇Nguyễn Du : Viên đề thụ diểu (Tam Giang khẩu đường dạ bạc ) Vượn hú trên ngọn cây.
♦ (Danh) Cuối. ◎Như: tuế diểu cuối năm, nguyệt diểu cuối tháng.
♦ (Hình) Nhỏ, bé. § Thông miểu .