Bộ 75 木 mộc [5, 9] U+67F7
Show stroke order chúc
 zhù
♦ (Danh) Tên một nhạc khí, làm bằng gỗ, trên rộng dưới hẹp, khi diễn tấu, đánh dùi vào mặt trong.