Bộ 75 木 mộc [13, 17] U+6A97
27287.svg
Show stroke order bách, nghiệt
 bò,  bì
♦ (Danh) Tức là cây hoàng bách (), gỗ dùng làm thuốc nhuộm vàng, chế làm thuốc được (Phellodendron amurense Rupr). § Cũng viết là bách .
♦ Một âm là nghiệt. § Cũng như nghiệt .