Bộ 75 木 mộc [14, 18] U+6AAC
27308.svg
Show stroke order mông
 méng
♦ (Danh) § Xem nịnh mông .
1. [檸檬] nịnh mông