Bộ 85 水 thủy [11, 14] U+6F2F
28463.svg
Show stroke order tháp
 tà,  luò,  lěi
♦ (Danh) Sông Tháp , ngày xưa là một nhánh của sông Hoàng Hà, nay đã mất dấu tích.