Bộ 85 水 thủy [12, 15] U+6F58
28504.svg
Show stroke order phan
 pān,  pán,  fān,  pàn,  bō
♦ (Danh) Nước vo gạo. § Tục gọi là tẩy mễ thủy .
♦ (Danh) Chỗ nước chảy tràn.
♦ (Danh) Họ Phan.