Bộ 86 火 hỏa [5, 9] U+70AC
28844.svg
Show stroke order cự
 jù
♦ (Danh) Bó đuốc. ◇Đỗ Mục : Hàm Cốc cử, Sở nhân nhất cự, khả lân tiêu thổ , , (A phòng cung phú ) Hàm Cốc nổi tung, đuốc Sở một bùng, thương thay đất sém.