Bộ 86 火 hỏa [9, 13] U+7151
Show stroke order chử
 zhǔ
♦ (Động) Nấu thổi. § Cũng như .