Bộ 94 犬 khuyển [7, 10] U+72FD
Show stroke order bái
 bèi
♦ (Danh) Một giống thú như chó sói (theo truyền thuyết).
♦ § Xem lang bái .
1. [狼狽] lang bái