Bộ 96 玉 ngọc [5, 9] U+73B2
29618.gif
Show stroke order linh
 líng
♦ (Hình) § Xem linh lung .
1. [玲瓏] linh lung