Bộ 96 玉 ngọc [8, 12] U+7436
29750.svg
Show stroke order
 pá
♦ (Danh) § Xem tì bà .
1. [琵琶] tì bà