Bộ 96 玉 ngọc [11, 15] U+747E
Show stroke order cẩn
 jǐn,  jìn
♦ (Danh) Cẩn du một thứ ngọc đẹp.