Bộ 96 玉 ngọc [11, 15] U+7489
Show stroke order liễn
 lián,  liǎn
♦ (Danh) § Xem hồ liễn .
♦ (Hình) Liên tục. § Thông liên .
1. [瑚璉] hồ liễn