Bộ 96 玉 ngọc [11, 15] U+748B
29835.svg
Show stroke order chương
 zhāng
♦ (Danh) Ngọc, hình như nửa ngọc khuê . ◇Thi Kinh : Nãi sinh nam tử, (...) Tái lộng chi chương (Tiểu nhã , Tư can ) Đẻ ra con trai, ... Cho chơi ngọc chương. § Vì thế mừng ai đẻ con trai thì gọi là lộng chương chi hỉ .