Bộ 98 瓦 ngõa [11, 16] U+750D
Show stroke order manh
 méng
♦ (Danh) Rui, đóng trên mái nhà để móc ngói vào. ◇Vương Bột : Phi tú thát, phủ điêu manh , (Đằng Vương Các tự ) Mở rộng cửa tô vẽ, cúi xem cột trạm trổ.