Bộ 102 田 điền [6, 11] U+7567
Show stroke order lược
 luè
♦ Cũng như chữ lược .