Bộ 108 皿 mãnh [4, 9] U+76C3
Show stroke order bôi
 bēi
♦ Cũng như chữ bôi .