Bộ 109 目 mục [5, 10] U+771E
Show stroke order chân
 zhēn
♦ Cũng viết là chân .