Bộ 112 石 thạch [6, 11] U+7843
Show stroke order chu
 zhū
♦ (Danh) § Xem chu sa .
1. [硃砂] chu sa