Bộ 112 石 thạch [8, 13] U+788F
Show stroke order thước, tích
 què
♦ (Hình) Cung kính.
♦ (Danh) Đá tạp sắc.
♦ Một âm là tích. (Danh) Trở ngại.