Bộ 118 竹 trúc [9, 15] U+7BCB
Show stroke order khiếp
 qiè
♦ (Danh) Tráp, rương nhỏ. ◎Như: đằng khiếp tráp bằng mây, thư khiếp rương sách.