Bộ 119 米 mễ [8, 14] U+7CBA
Show stroke order bại
 bài
♦ (Danh) Gạo trắng ngon, gạo giã kĩ.