Bộ 119 米 mễ [17, 23] U+7CF5
Show stroke order nghiệt
 niè
♦ Cũng như nghiệt .