Bộ 120 糸 mịch [14, 20] U+7E7C
32380.svg
Show stroke order kế
 jì
♦ (Động) Nối theo, nối dõi. ◎Như: kế vị nối dõi ngôi vị, kế thừa thừa hưởng, tiếp nối (tài sản, sự nghiệp, v.v.).
♦ (Động) Tiếp sau, tiếp theo. ◎Như: kế tục tiếp tục, tiền phó hậu kế người trước ngã xuống người sau tiếp tục.
♦ (Hình) Sau, lẽ. ◎Như: kế thất vợ lẽ, kế phụ cha kế.
♦ (Danh) Họ Kế.
♦ (Phó) Sau đó. ◇Mạnh Tử : Kế nhi hữu sư mệnh (Công Tôn Sửu hạ ) Sau đó có việc quân.
1. [繼續] kế tục 2. [承繼] thừa kế