Bộ 123 羊 dương [10, 16] U+7FB2
32690.svg
Show stroke order hi
 xī
♦ (Danh) Phục Hi vua Phục Hi đời thượng cổ, có khi gọi là vua Bào Hi . ◇Đào Uyên Minh : Bắc song cao ngọa như Hi Hoàng thượng nhân (Quy khứ lai từ ) Nằm dài trước cửa sổ phía bắc như người ở trên đời vua Hi Hoàng, ý nói ở cảnh thái bình thanh tú tịch mịch như đời thượng cổ vậy.
♦ (Danh) Họ Hi.