Bộ 124 羽 vũ [8, 14] U+7FE1
32737.svg
Show stroke order phỉ
 fěi
♦ (Danh) Phỉ thúy : (1) Chim trả, lông nó rất đẹp, dùng làm đồ trang sức ở trên đầu gọi là điểm thúy . (2) Tên một loại ngọc quý, màu xanh biếc. Còn gọi là thúy ngọc .