Bộ 130 肉 nhục [5, 9] U+8109
33033.gif
Show stroke order mạch
 mài,  mò
♦ Tục dùng như chữ mạch .
♦ Giản thể của chữ .