Bộ 130 肉 nhục [9, 13] U+8160
33120.svg
Show stroke order thấu
 còu
♦ (Danh) Thớ da thịt. ◎Như: thấu lí thớ da thịt.