Bộ 136 舛 suyễn [0, 6] U+821B
33307.gif
Show stroke order suyễn
 chuǎn
♦ (Hình) Ngang trái. ◇Vương Bột : Ta hồ! Thời vận bất tề, mệnh đồ đa suyễn ! , (Đằng Vương các tự ) Than ôi! Thời vận chẳng đều nhau, đường đời nhiều ngang trái.
♦ (Hình) Lẫn lộn. ◇Trang Tử : Huệ Thi đa phương, kì thư ngũ xa, kì đạo suyễn bác, kì ngôn dã bất trúng , , , (Thiên hạ ) Huệ Thi học thức uyên bác, sách ông có đến năm xe, Đạo ông lầm lẫn, lời ông không trúng.