Bộ 140 艸 thảo [4, 8] U+82AB
Show stroke order nguyên
 yuán,  yán
♦ (Danh) § Xem nguyên hoa .
1. [芫花] nguyên hoa