Bộ 140 艸 thảo [5, 9] U+82D3
33491.svg
Show stroke order linh
 líng,  lián
♦ (Danh) Phục linh : xem phục .
♦ (Danh) Trư linh một loài nấm, mọc ở cây phong, từng hòn đen đen như phân lợn, nên gọi là trư linh, dùng làm thuốc. § Cũng gọi là hi linh .