Bộ 140 艸 thảo [5, 9] U+8303
33539.svg
Show stroke order phạm
 fàn
♦ (Danh) Con ong. ◇Lễ Kí : Phạm tắc quan nhi thiền hữu tuy Phạm thì có mũ mà ve có dây mũ. § Phạm chỉ con ong.
♦ (Danh) Họ Phạm.
♦ (Danh) Phép tắc. § Thông phạm .
♦ (Danh) Khuôn đúc. § Thông phạm .