Bộ 140 艸 thảo [8, 12] U+83E1
33761.svg
Show stroke order hạm
 hàn
♦ (Danh) § Xem hạm đạm .
1. [菡萏] hạm đạm