Bộ 140 艸 thảo [9, 13] U+843C
Show stroke order ngạc
 è
♦ (Danh) Đài hoa, cái bầu để bảo hộ cánh hoa.
♦ (Danh) Nay ta lấy hai chữ hoa ngạc để nói về tình anh em, cũng là lấy cái ý đài với hoa cùng bảo hộ nhau vậy.