Bộ 140 艸 thảo [9, 13] U+8466
33894.svg
Show stroke order
 wěi
♦ (Danh) § Xem lô vĩ .
♦ (Danh) Một loại thuyền thân hẹp mà dài như hình lá cỏ. ◇Tô Thức : Túng nhất vĩ chi sở như (Tiền Xích Bích phú ) Tha hồ cho một chiếc thuyền nhỏ đi đâu thì đi.
1. [蘆葦] lô vĩ