Bộ 140 艸 thảo [12, 16] U+8556
Show stroke order cừ
 qú
♦ (Danh) § Xem phù cừ .
1. [芙蕖] phù cừ