Bộ 140 艸 thảo [13, 17] U+857E
34174.gif
Show stroke order lôi
 lěi
♦ (Danh) § Xem bội lôi .
1. [蓓蕾] bội lôi