Bộ 142 虫 trùng [6, 12] U+86D1
34513.svg
Show stroke order mâu
 móu
♦ (Danh) § Xem tưu mâu .
1. [蝤蛑] tưu mâu 2. [侵蛑] xâm mâu