Bộ 142 虫 trùng [6, 12] U+86DF
Show stroke order giao
 jiāo
♦ (Danh) Thuồng luồng. ◇Nguyễn Du : Lam thủy đa giao li (Kí mộng ) Sông Lam nhiều thuồng luồng và con li.