Bộ 142 虫 trùng [9, 15] U+8774
34676.gif
Show stroke order hồ
 hú
♦ (Danh) § Xem hồ điệp .
1. [蝴蝶] hồ điệp