Bộ 142 虫 trùng [11, 17] U+87CA
Show stroke order mâu
 máo,  méng
♦ § Tục mượn dùng như chữ mâu .