Bộ 145 衣 y [4, 10] U+8881
34945.gif
Show stroke order viên
 yuán
♦ (Hình) Dáng quần áo dài.
♦ (Danh) Họ Viên.