Bộ 148 角 giác [5, 12] U+89DD
Show stroke order để
 dǐ
♦ (Động) Húc, chạm, xung đột. § Thông để , để .
♦ (Danh) Giác để một trò chơi thời xưa tranh đua sức lực