Bộ 149 言 ngôn [8, 15] U+8AD1
Show stroke order trác
 zhuó
♦ (Danh) Lời gièm pha, lời đồn đãi không có căn cứ.