Bộ 152 豕 thỉ [10, 17] U+8C73
35955.svg
Show stroke order bân
 bīn
♦ (Danh) Tên một nước ngày xưa, chỗ tổ tiên nhà Chu ở. § Thông bân .
♦ (Danh) Tên núi ở tỉnh Thiểm Tây 西.