Bộ 157 足 túc [5, 12] U+8DCF
Show stroke order già
 jiā
♦ (Động) § Xem già phu .
1. [跏趺] già phu