Bộ 157 足 túc [6, 13] U+8DE7
Show stroke order thuyên
 quán,  zūn,  zhuān
♦ (Động) Nép, nằm phục.
♦ (Động) Đá hất.